Profil ošetřujicího lékaře

  Doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.

  Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 1982 – 1986: Střední průmyslová škola elektrotechnická ve Frenštátě pod Radhoštěm – zakončena maturitní zkouškou
  • 1986 – 1988: Elektrotechnická fakulta Vysokého učení technického v Brně
  • 1988 – 1994: Lékařská fakulta UJEP, později Masarykovy univerzity; 1994: absolvování oboru stomatologie
  • 1998: Specializace v oboru stomatologie I. stupně
  • 2001: Specializace v oboru čelistní ortopedie
  • 2004: ukončení PGS na LF MU v oboru stomatologie, obhajoba disertační práce, udělení titulu Ph.D.; Téma disertační práce - Využití výpočetní tomografie   v diagnostice retinovaných horních stálých špičáků
  • 2011: udělení titul Docent; téma habilitační práce - Poruchy prořezávání horního stálého špičáku

  Přehled zaměstnání

  • 1.9. 1994 – dosud: zaměstnanec Stomatologické kliniky FN u sv. Anny v Brně v kombinovaných pracovních úvazcích u LF MU a FN u sv. Anny v Brně
  • 1.7.2003 – dosud: vedoucí lékař Ortodontického oddělení STK FN u sv. Anny
  • 16.2.2012 - dosud: soukromá ortodontická ordinace

  Pedagogická činnost

  • Od roku 1994 se podílí na výuce mediků na LF MU.
  • Od roku 2008 je školitelkou studentů PGS.

  Vědeckovýzkumná činnost

  • Je autorkou 34 a spoluautorkou 29 původních prací v recenzovaných časopisech, z toho 1x v časopise s IF. Je autorkou jedné monografie a deseti kapitol v monografiích. 
  • Je autorkou 64 přednášek  a posterů, z toho 23 v zahraničí. Je spoluautorkou 65 přednášek či posterů, z toho 18 v zahraničí.
  • Je spoluřešitelkou projektů řešených v rámci LF MU a FN u sv. Anny v Brně.

  Ostatní odborné aktivity

  • Je členkou akreditační komise MZ ČR pro obor ortodoncie.
  • Je recenzentkou několika českých a zahraničních odborných časopisů.
  • Na Stomatologické klinice je školitelkou lékařů v předatestační přípravě v oboru ortodoncie.
  • Pravidelně se zúčastňuje odborných kurzů a kongresů v ČR i v zahraničí.

  Členství v odborných organizacích

  • Česká stomatologická komora 
  • Česká ortodontická společnost 
  • European Orthodontic Society 

  Zahraniční pobyt

  •  2005 - Dentální klinika Univerzity v Gentu (Belgie)    

  Vybrané publikace

  • monografie – Diagnostika retinovaných zubů. Grada Publishing,  1. vydání, Praha 2006, počet stran 192. ISBN 80-247-1269-5.
  • Silvennoinen R., Hasoň S., Vetterl V., Penttinen N., Silvennoinen M., Myller K., Černochová P., Bartáková S., Prachár P., Cvrček L. Diffractive-optics-based sensor as a tool for detection of biocompatibility of titanium and titanium-doped hydrocarbon samples. Applied Optics, 2010, Vol. 49, No.29, p.5583-5591. IF = 1,41
  • Černochová P., Krupa P., Izakovičová Hollá L. Root resorption associated with ectopically erupting maxillary permanent canines: A computed tomography study. European Journal of Orthodontics, 2011, vol. 33, n. 5, p. 483-491. IF = 0,893
  • Cernochova P, Izakovicova Holla L. Dentoskeletal characteristics in patients with palatally and buccally displaced maxillary permanent canines. Eur J Orthod, 2012, roč.34, č.6, s. 754-761. IF = 1,078
  • Linhartová P., Černochová P., Izakovičová Hollá L.. IL1 gene polymorphisms in relation to external apical root resorption concurrent with orthodontia. Oral Diseases, United Kingdom: John Wiley & Sons, Ltd., 2013, roč. 19, č. 3, s. 262-270. ISSN 1354-523X. IF = 2,377

  Udělená ocenění

  • Cena Prof. Asbjorna Hasunda v roce 2006
  • World Federation of Orthodontists Poster Prize at the 7th International Orthodontic Congress 2010 Sydney, Australia